• 3 Mahamantra 2

  Syamasundar das, Jiva Goswami das, Hitesh Madan, Jaishree Tahiliani, Sudhir Rao

 • Jay Jay Nand Yashoda

  His Holiness Lokanath Swami

 • Sri Jaganatastakam

  Bhakti Charu Swami

 • Lalasamayi Prarthana

  Bada Haridas

 • Lithuanian Summer Festival Guru Puja 2013.07.26

  Dhirasanta Prabhu

 • Sri Gurvastakam

  Prapannam das