رادیو اصلاحات

رادیو اصلاحات، شبکه رادیویی ۲۴ ساعته مسیحی است، که تعالیم آن بر اساس کتاب‌مقدّس، اعتقادنامه‌ها‌ی وس…

 • درس ۵_ جدال با خدا

  کتاب ایوب

 • ۱۶ در شب آخر شاه شاهان

  یوسف نازنین

 • راستی خدا

  صفات خدا

 • درس ۶- ابزار فیض- تعمید

  مبانی زندگی مسیحی

 • انجیل چیست؟ درس ۳۲

  کشیش سهراب رامتین

 • باب ۲۱

  کتاب اعداد

 • درس ۵- گناه اولیه

  شالوده‌ها، بخش دوم